Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Binnen Dros-Alterno kennen we een aantal regels hoe we met elkaar omgaan. Mocht er desondanks iets gebeuren waar jij je niet prettig bij voelt, dan kan jij of kunt u contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon: vcp@alterno-apeldoorn.nl

Algemeen

Ongewenste omgangsvormen, zoals (seksuele) intimidatie, agressie, discriminatie en geweld, kunnen -behalve dat ze ongewenst zijn- ook ingrijpende gevolgen hebben. Het bestuur van volleybalvereniging Dros-Alterno vindt dat ongewenste omgangsvormen onaanvaardbaar zijn. Het volleyballen moet plaatsvinden in een voor een ieder veilige omgeving. Wanneer men te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen is dat een teken dat de omgeving niet meer veilig is. Dit kan veel emoties en vragen oproepen, ook als men zelf niet het slachtoffer is maar het ziet gebeuren.

Het bestuur heeft afspraken gemaakt over maatregelen waarmee we binnen de volleybalvereniging ongewenste omgangsvormen kunnen voorkomen en zo nodig ook aanpakken.

De vereniging heeft gekozen voor het aanstellen van twee vertrouwenscontactpersonen. Dit zijn Jaap Lambooij en Tessa Meier. Beide vertrouwenscontactpersonen hebben dezelfde bevoegdheden en kunnen elkaar adviseren en consulteren indien nodig.

Hieronder wordt in het kort beschreven wat wij als vereniging verstaan onder ongewenste omgangsvormen, wat de vereniging hiertegen doet en wat de contactpersoon kan betekenen.

Preventie/communicatie

Om ongewenste omgangsvormen te voorkomen hebben wij gedragsregels opgesteld. Deze zijn terug te vinden op onze website: gedragsregels. Daarnaast onderschrijven wij als Dros-Alterno de gedragsregels die zijn opgesteld door NOC*NSF. NOC*NSF heeft voor iedere doelgroep in de sport gedragsregels opgesteld: bestuurder, scheidsrechter, trainers/coach, sporter en topsporter. Meer informatie hierover is te vinden opCentrum Veilige Sport Nederland. Jaarlijks worden deze gedragsregels onder de aandacht gebracht van kaderleden en (jeugdtrainers) en wordt deze informatie verstrekt aan nieuwe leden. En we vragen voor de bestuursleden en voor iedereen die ouder is dan 18 jaar en kinderen/jeugd onder de 18 jaar traint, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG*) aan.

Stappenplan bij melding

Er is een uitgebreid stappenplan opgesteld bij een melding van ongewenst gedrag. In het geval van seksuele intimidatie neemt de vertrouwenscontactpersoon contact op met de melder of (de ouders van) het slachtoffer en zorgt voor de eerste opvang. Dan wordt de vertrouwenscontactpersoon bij de Nevobo geïnformeerd. De ongewenste situatie zal gestopt worden. Als dit mogelijk is, wordt een klachtenprocedure opgestart.

In het geval van pesten en discriminatie neemt de vertrouwenscontactpersoon contact met de melder of (ouders van) het slachtoffer. De ongewenste situatie zal gestopt worden.

Melding kan plaatsvinden door sporters, trainers, teamgenoten, begeleiders en ouders. Vanzelfsprekend gebeurt dit alles uitsluitend met de toestemming van het slachtoffer en in strikte vertrouwelijkheid. De vertrouwenscontactpersoon kan, voor zover nodig en gewenst, een verwijzing regelen naar gespecialiseerde hulpverleningsinstanties.

Bij een melding zullen de vertrouwenscontactpersonen onderling contact met elkaar opnemen.

Ten slotte

Eén keer per jaar maar indien nodig vaker, zal er overleg plaatsvinden tussen de vertrouwenscontactpersonen en een vertegenwoordiger van het bestuur.

Het is zeer belangrijk dat iedereen zich ervan bewust is dat ongewenst gedrag gemeld moet worden. Alleen op die manier kunnen we gezamenlijk voorkomen dat er gesport kan worden in een veilige omgeving.

Deze pagina is voor het laatst geupdate op 12 september 2023 door Jos Mulder
Share Button