Het Huishoudelijk Reglement

Tijdens de Algemene Leden Vergadering(ALV) van Alterno op 9 november

2023  is, met unanieme stemmen, het Huishoudelijk reglement aangenomen.

Daarmee is het per die datum van kracht. De inhoud is geen onderdeel van de statuten maar verwijst er wel naar en het is er een aanvulling op.

Statuten liggen vast maar dit reglement kan worden aangepast tijdens een ALV als er een meerderheid voor is.

In de sociale paragraaf kan je vinden hoe wij denken over bij voorbeeld inclusiviteit en sportviteit. Daarnaast ligt vast hoe wij omgaan met roken en alcoholconsumptie. De hal is een rookvrije ruimte en voor alcoholische dranken houden wij ons volledig aan het bepaalde in de wet/ en regelgeving.

We hebben onze procedures en gedragsregels vastgelegd. Dat is belangrijk om te voorkomen dat discussie ontstaat over zaken die voor interpretatie vatbaar zijn. Vanaf heden kan je op tafel leggen wat bij meerderheid van stemmen is vastgelegd over bij voorbeeld gedrag.

Er zijn ook zaken die zo logisch zijn dat we ze niet opgenomen hebben.

Bij voorbeeld dat eten en drinken in het clubhuis genuttigd wordt en niet in de hal.

Hoe dan ook, blader hier eens doorheen en stel vast of deze regels ook bij jou passen.

Het bestuur

Deze pagina is voor het laatst geupdate op 13 november 2023 door Peter Bredenoort
Share Button