Gedragsregels Dros Alterno

Binnen Dros-Alterno kennen we een aantal regels hoe we met elkaar omgaan. Mocht er desondanks iets gebeuren waar jij je niet prettig bij voelt, dan kan jij of kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon . vcp@alterno-apeldoorn.nl

Hieronder vind je de gedragsregels waar we ons met elkaar aan houden. Dit zijn de Algemene gedragsregels. Daarnaast onderschrijven wij als Dros-Alterno de gedragsregels die zijn opgesteld door NOC*NSF. NOC*NSF heeft voor iedere doelgroep in de sport gedragsregels opgesteld: bestuurder, scheidsrechter, trainers/coach, sporter en topsporter. Die voor trainers/coaches en begeleiders hebben wij ook hieronder opgenomen. Meer informatie hierover is te vinden opCentrum Veilige Sport Nederland

Algemene gedragsregels:

  1. Wij accepteren en respecteren de ander zoals hij is. Wij discrimineren niet op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, uiterlijk, beperking of op welke andere grond dan ook. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
  2. Tijdens, voor en na het sporten moet je je veilig en vertrouwd voelen. Bij Dros-Alterno houden we op alle gebieden rekening met de grenzen die de ander aangeeft en vallen anderen niet lastig. Samen zijn we verantwoordelijk voor een prettige sfeer.
  3. Onbehoorlijk taalgebruik is onacceptabel. Geweld (verbaal en fysiek), beledigingen en pesten worden niet geaccepteerd.
  4. Bij Dros-Alterno respecteren we het gezag van de mensen die daartoe zijn aangesteld. Daaronder vallen de beslissingen van de scheidsrechters, trainers/coaches en het bestuur.
  5. Bij Dros-Alterno willen we graag bekend staan om een gezonde portie strijdlust. We hebben altijd respect voor onze tegenstander. Wij zijn eerlijk en gedragen ons sportief.
  6. Iedereen dient zich te onthouden van ongewenste (seksuele-) intimidaties en discriminatie.
  7. Het maken van filmpjes/foto’s met de mobiele telefoon of overige media in de kleedkamer en doucheruimte is verboden.
  8. Wij gaan netjes om met de omgeving. Wij maken niets stuk, respecteren ieders eigendommen. Laten de kleedkamer netjes achter. Ruimen de materialen op en gooien afval in de afvalbakken.
  9. Het gebruik van alcohol tijdens het coachen, trainen of begeleiden van minderjarigen is verboden. Het gebruik van wapens en soft- en harddrugs is verboden.
  10. We spreken elkaar aan op ontoelaatbaar gedrag in het geval iemand de gedragsregels overtreedt.


Spelen bij Dros-Alterno betekent dat je instemt met en je houdt aan de regels/codes, zoals ze hierboven zijn beschreven. Het bestuur behoudt zich het recht voor om bij overtredingen of het niet volgen van de bovenstaande regels/codes disciplinair in te grijpen. Dit kan ook betekenen een waarschuwing, schorsing of zelfs royeren als lid. Schade aan opstallen of eigendommen van de vereniging wordt verhaald op de betrokkene(n). Dit zal schriftelijk plaatsvinden.

Een trainer, coach of begeleider:

Zorgt voor een veilige omgeving.

Schep een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Hou je aan de veiligheidsnormen en -eisen.

Kent en handelt naar de regels en richtlijnen.

Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen en pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te komen. Neem ze bijvoorbeeld mee naar voorlichtingsbijeenkomsten over doping, matchfixing of seksuele intimidatie. Meng je niet oneigenlijk in dopingcontroleprocedures of –onderzoeken.

Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies.

Vermeld alle relevante feiten bij je aanstelling als trainer, coach of begeleider. Je kunt bovendien een verklaring omtrent gedrag VOG overleggen. 

Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid, en misbruikt zijn positie niet.

Gebruik je positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthou je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en/of seksueel misbruik. Geen enkele seksuele handeling, contact en/of relatie met minderjarigen is geoorloofd. Je hebt een meldplicht over seksuele intimidatie en misbruik. 

Respecteert het privéleven van de sporter.

Dring niet verder binnen in het privéleven van sporters  dan noodzakelijk. Ga met respect om met de sporter en met de ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals kleedkamers, douches of hotelkamers.

Tast niemand in zijn waarde aan.

Onthou je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht.

Gedraag je hoffelijk en respectvol, onthou je van grievende en/ of beledigende opmerkingen.

Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten dat in strijd is met de integriteit van de sport.

Krijg je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.

Ziet toe op naleving van regels en normen. Zorg dat iedereen de reglementen, huisregels en gedragscode naleeft.


Is open en alert op waarschuwingssignalen. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om die door te geven aan het bestuur of de vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met het Centrum Veilige Sport Nederland.

Is voorzichtig. Stel nooit informatie beschikbaar die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op de sport waar jij bij betrokken bent.

Drinkt tijdens het coachen geen alcohol en spreekt met jeugdteams af dat er geen alcohol wordt gedronken. Deze pagina is voor het laatst geupdate op 13 november 2023 door Peter Bredenoort
Share Button